ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබූ ආපදා තත්ත්වයන් යටතේ ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය බෙදාහැරීමේ බලපත්‍ර ආකෘතිපත්‍ර

1.තොග සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය(AP-1) Click Download

2.ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය සහිත බෙදාහරින්නන් ලියාපදිංචි කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය (AP-2) Click Download

3.ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය රහිත  බෙදාහරින්නන් ලියාපදිංචි කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය (AP-3)Click Download

Scroll To Top