அலுவலக தொலைபேசி இலக்கம்

  +94 112 718 013

12

  திரு.ஆர் .என் .விதானகமே     

  சமுர்த்தி முகாமையாளர் 

பெயர் 

 

பிரிவு

அலுவலக முகவரி

தொலைபேசி இல

திருமதி. டபிள்யு.டபிள்யு .உதயனி விக்கிரமநாயக

 1

கொகுவல 

கி .அ .காரியாலயம்,கொகுவல,

756120482

திருமதி.பிரியானி ரேனுகா 

 2

சரணங்கர 

சுதர்சனராம விகாரை                                    சரணங்கர

771757076

திருமதி .பிரதீபிகா நிஷாந்தி 

 3

விலவல

கி .அ .காரியாலயம், விலவல

777473521

திரு.எம் .என் .இம்தியாஸ் குஸின்

 4

கத்போதிய

களுபோவில கி .அ .காரியாலயம்

718011862

திருமதி .எச் .எல் .ஜி .சி .நில்மினி

 5

கிழக்கு கவ்டான/கல்வள

சோமானந்த விகாரை

0777226808

திரு .பி .உஷாந்த ஷம்பத்

 6

உத்யான /தெஹிவளை கிழக்கு

சமுர்த்தி வங்கி

0718831443

திருமதி. மோனிகா பிரியதர்சனி

 7

துட்டுகமுனு/களுபோவில

கி .அ .காரியாலயம் களுபோவில

771730949

  திருமதி .சந்தியா ரேனுகா

 8

மல்வத்தை

தர்மராஜ விகாரை,மல்வத்தை

077-4477024

திருமதி. பிரியானி கமகே 

 9

நதிமால

சுனந்தராம விகாரை ,நதிமால

773439041

திருமதி.சந்ரகாந்தி பெரேரா

 10

கரகம்பிட்டிய

சமுர்த்தி வங்கி

774490832

திருமதி.எல் .அர்சனி தரங்கா

 11

ஜயதிலக

சமுர்த்தி வங்கி

772287497

News & Events

31
மார்2019
කොහුවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

කොහුවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය වෙනුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ උපදෙස්...

31
மார்2019
දෙහිවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

දෙහිවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය වෙනුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ උපදෙස්...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top