கிராம அலுவலர் பிரிவு

பிரிவு ,இல

அபிவிருத்தி உதவியாளர் பெயர்

அலுவலக முகவரி

தொலைபேசி இல

நதிமால

 

536

 7

திரு .சி .பி .ஏ .தயாரத்ன

27சி ,கிரீன்லண்ட் மாவத்தை,நாடிமல,தெஹிவளை

0779355361

உத்யான

               

 

536 ஏ

 3

திரு.எச்.ஏ .துஷித சாந்த

பிரதிபிம்பராமாய,பிரதிபிம்பராம வீதி ,தெஹிவளை

0714436197

விலவல

537

 2

திருமதி .நாதீகா  வத்சலா

பொதுமக்கள்

பிரச்சார மண்டபம்

0715871902

துட்டுகெமுனு 

537 ஏ

 7

திரு.டபிள்யு  .ஏ .தயாரத்ன

110,சுனேத்ராதேவி வீதி ,கொகுவல 

0779355361

கொகுவல

 

 

537 பி

 5

திரு .மதுசங்க பண்டார

110,சுனேத்ராதேவி வீதி ,கொகுவல 

0775126011

களுபோவில

 

538

 7

திரு.டபிள்யு  .ஏ .தயாரத்ன

59/6டி ,கோவில் வீதி ,களுபோவில

தெகிவளை

0779355361

கல்வள

 

 

538 ஏ

 3

திரு .எச் .ஏ .துஷித சாந்த

பிரதிபிம்பராமாய,பிரதிபிம்பராமா வீதி,

தெஹிவளை

0714436197

கத்போதிய   

 

538பி

 2

திருமதி .நாதீகா  வத்சலா

59/6டி ,கோவில் வீதி ,களுபோவில

தெகிவளை

0715871902

சரணங்கர      

 

538 சி 

 4

திரு .சானக ராஜபக்க்ஷ

கி .அ .காரியாலயம் ,சரணங்கர வீதி தெகிவளை

0779570687

கரகம்பிட்டிய

 

539/42

 6

திரு.சந்தன. டி .சில்வா

32/6பி சுபோதராம வீதி

 (கவடான மோஹ்  அருகாமையில் )

0713178861

மல்வத்தை

 

 

539/42 ஏ

 1

திருமதி .எம் .கே .விக்கிரமநாயக

ஸ்ரீ vதர்மராய விகாரய,

கரகம்பிடிய ,தெகிவளை

0710551432

கவ்டானகிழக்கு  

 

539/42 பி 

 3

திரு .எச் .ஏ .துஷித சாந்த

65/40,கவ்டான அதிடியவீதி

தெஹிவளை

0714436197

தெஹிவளை கிழக்கு                           

 

540

 1

திருமதி .எம் .கே .விக்கிரமநாயக

கி .அ .காரியாலயம்

கில்டமஹால்

தெஹிவளை

0710551432

தெஹிவளை மேற்கு                             

 

540 ஏ

 8

திருமதி .உத்பலா  என் கேவாவாசம்

32/6பி சுபாதரம வீதி தெகிவளை (கவ்டன மோஹ அருகாமையில் 

0771573456

ஜயதிலக

 

540பி

 1

திருமதி .எம் .கே .விக்கிரமநாயக

32/6பி சுபாதரம வீதி தெகிவளை (கவ்டன மோஹ அருகாமையில் 

0710551432

 

News & Events

27
ஏப்2021
COVID -19  அபாய எச்சரிக்கை!

COVID -19 அபாய எச்சரிக்கை!

இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவுதல் அதிகரித்துள்ள நிலையில்,...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top