கிராம அலுவலர் பிரிவு

பிரிவு ,இல

அபிவிருத்தி உதவியாளர் பெயர்

அலுவலக முகவரி

தொலைபேசி இல

நதிமால

 

536

 7

திரு .சி .பி .ஏ .தயாரத்ன

27சி ,கிரீன்லண்ட் மாவத்தை,நாடிமல,தெஹிவளை

0779355361

உத்யான

               

 

536 ஏ

 3

திரு.எச்.ஏ .துஷித சாந்த

பிரதிபிம்பராமாய,பிரதிபிம்பராம வீதி ,தெஹிவளை

0714436197

விலவல

537

 2

திருமதி .நாதீகா  வத்சலா

பொதுமக்கள்

பிரச்சார மண்டபம்

0715871902

துட்டுகெமுனு 

537 ஏ

 7

திரு.டபிள்யு  .ஏ .தயாரத்ன

110,சுனேத்ராதேவி வீதி ,கொகுவல 

0779355361

கொகுவல

 

 

537 பி

 5

திரு .மதுசங்க பண்டார

110,சுனேத்ராதேவி வீதி ,கொகுவல 

0775126011

களுபோவில

 

538

 7

திரு.டபிள்யு  .ஏ .தயாரத்ன

59/6டி ,கோவில் வீதி ,களுபோவில

தெகிவளை

0779355361

கல்வள

 

 

538 ஏ

 3

திரு .எச் .ஏ .துஷித சாந்த

பிரதிபிம்பராமாய,பிரதிபிம்பராமா வீதி,

தெஹிவளை

0714436197

கத்போதிய   

 

538பி

 2

திருமதி .நாதீகா  வத்சலா

59/6டி ,கோவில் வீதி ,களுபோவில

தெகிவளை

0715871902

சரணங்கர      

 

538 சி 

 4

திரு .சானக ராஜபக்க்ஷ

கி .அ .காரியாலயம் ,சரணங்கர வீதி தெகிவளை

0779570687

கரகம்பிட்டிய

 

539/42

 6

திரு.சந்தன. டி .சில்வா

32/6பி சுபோதராம வீதி

 (கவடான மோஹ்  அருகாமையில் )

0713178861

மல்வத்தை

 

 

539/42 ஏ

 1

திருமதி .எம் .கே .விக்கிரமநாயக

ஸ்ரீ vதர்மராய விகாரய,

கரகம்பிடிய ,தெகிவளை

0710551432

கவ்டானகிழக்கு  

 

539/42 பி 

 3

திரு .எச் .ஏ .துஷித சாந்த

65/40,கவ்டான அதிடியவீதி

தெஹிவளை

0714436197

தெஹிவளை கிழக்கு                           

 

540

 1

திருமதி .எம் .கே .விக்கிரமநாயக

கி .அ .காரியாலயம்

கில்டமஹால்

தெஹிவளை

0710551432

தெஹிவளை மேற்கு                             

 

540 ஏ

 8

திருமதி .உத்பலா  என் கேவாவாசம்

32/6பி சுபாதரம வீதி தெகிவளை (கவ்டன மோஹ அருகாமையில் 

0771573456

ஜயதிலக

 

540பி

 1

திருமதி .எம் .கே .விக்கிரமநாயக

32/6பி சுபாதரம வீதி தெகிவளை (கவ்டன மோஹ அருகாமையில் 

0710551432

 

News & Events

31
மார்2019
කොහුවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

කොහුවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය වෙනුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ උපදෙස්...

31
மார்2019
දෙහිවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

දෙහිවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය වෙනුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ උපදෙස්...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top