பிரதேச செயலாளர்

ds  பெயர் திருமதி .என் .பாலசுப்ரமணியம்
தகைமை
 • MSC-   மனித வள முகாமைத்துவம்   (மொழி மூலம் - ஆங்கிலம்)

பணி வரலாறு
 • உதவி பிரதேச செயலாளர், பிரதேச செயலகம், களுத்துறை

 • உதவி செயலாளர், தொழில் மற்றும் திறன்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சு

 

உதவிப்பிரதேச செயலாளர்

 nelum பெயர்

  திருமதி. நெலும்  சேனாதிரத்ன

தகைமை

 கல்வி - இளங்கலை

பணி வரலாறு
 •  மேலதிக கல்வி பணிப்பாளர் - வட மத்திய  மாகாண சபை
 • உதவி செயலாளர் - உள்துறை அமைச்சு

கணக்காளர்

chathuri

பெயர்

திருமதி . என்.டபிள்யூ.கே.சதுரி புத்திகா

தகைமை
 • B.Sc  கணக்கியல்  (சிறப்பு பட்டம்)
பணி வரலாறு
 •  கணக்காளர் - விளையாட்டு அபிவிருத்தி திணைக்களம

உதவி திடடமிடல் பணிப்பாளர்

  warunaa பெயர்

 திரு.எச்.ஜி. வருண சுகந்த

தகைமை
 •  இளங்கலை பொருளாதாரம் (சிறப்பு பட்டம்)
பணி வரலாறு
 •  உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) – பிரதேச செயலகம், பதவியா

நிர்வாக கிராம உத்தியோகத்தர்

   nihal பெயர்

திரு .எம்.கே.நிஹால் குணசேன

தகைமை
 •  
பணி வரலாறு

கிராம அலுவலர் - பிரதேச செயலகம், ஹஸ்பாவ

News & Events

24
மார்2020
Corona Information website

Corona Information website

You Can Obtain Further Details From The...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top