2019 ஆம் ஆண்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர்களும், அந்த ஆண்டில்  ஊழியர்களும் பின்வருமாறு.

பதவி மத்திய அரசு வெற்றிடம் மாகாண சபை வெற்றிடம்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட தற்போது உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட தற்போது உள்ள
பிரதேசசெயலாளா் 01 01 - - - -
உதவி பிரதேசசெயலாளா் 01 - - - - -
கணக்காளா் 01 01 - - - -
உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளா் 01 01 - - - -
நிா்வாக உத்தியோகத்தா் 01 - 01 - - -
மேலதிக  மாவட்ட பதிவாளர் 01 01 - - - -
அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் சேவை 26 23 03 - - -
ஓய்வூதிய அலுவலர் 04 02 02 - -  
மொழி பெயர்ப்பாளர் 02 02 - - - -
சாரதி 02 01 - - - -
அலுவலக உதவியாளர் 06 06 - - - -
தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொடர்பாடல் சேவை 01 01 - - - -

கள அலுவலர்கள் மற்றும் கிராம நிலதாரி

பதவி மத்திய அரசு வெற்றிடம்  மாகாண சபை வெற்றிடம்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட தற்போது உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட தற்போது உள்ள
கிராம சேவையாளா் 15 15 - - - -
சமூக சேவை உத்தியோகத்தா் 02 02 - - 01 -
கிராம அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தா் - 01 - - 01 01
சிறுவர் உரிமை மேம்பாட:டு உத்தியோகத்தா 01 01 - - - -
விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தா 02 01 01 - - -
மனித வள மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தா் 01 01 - - - -
முன்பள்ளி சிறுவர் மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தர் 01 01 - - - -
கலாசார உத்தியோகத்தா் 01 01 - 01 01 -
சமூக மேம்பாட்டு  உத்தியோகத்தா் 01 - 01 - - -
புத்த விவகார ஒருங்கிணைப்பாளர் 02 02 - - - -
உளவள ஆலோசகா 01 01 - - - -
விவசாய அலுவலர் 01 - 01 - - -
ජාතික ඒකාබද්ධතා ප්‍රවර්ධන සහකාර 02 01 01 - - -
பெண்கள் மேம்பாட்டு அலுவலர் 01 01 - - - -
             
ක්‍රීඩා නිලධාරී - - - 01 01 -
             
සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක 01 01 - - - -
කාර්මික නිලධාරී 01 01 - 01 01  
             
සංවර්ධන නිලධාරී 60 35 25 - - -
ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් සහකාර 01 01 - - - -
විමර්ෂණ සහකාර (ඉඩම් අත්පත්) 01 01 - - - -
             
ආපදා කළමණාකරන නිලධාරී 01 - 01 - - -

News & Events

24
மார்2020
Corona Information  website

Corona Information website

You Can Obtain Further Details From The...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top