ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිළධාරී වසම මුළු ජනගහනය
සරණංකර 6625
විලවල 6590
දුටුගැමුණු 5001
කොහුවල 5697
කළුබෝවිල 5740
හත්බෝධිය 6480
ගල්වල 5901
දෙහිවල බටහිර 5394
දෙහිවල නැගෙනහිර 7041
උද්‍යාන 6154
නැදිමාල 9425
මල්වත්ත 3687
ජයතිලක 4551
කරගම්පිටිය 5862
කව්ඩාන නැගෙනහිර 8419

ස්ත්‍රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිළධාරී වසම පවුල් ගණන ස්ත්‍රී පුරුෂ මුළු ජනගහනය
සරණංකර 1325 3388 3237 6625
විලවල 1318 3370 3220 6590
දුටුගැමුණු 1001 2516 2485 5001
කොහුවල 1140 3026 2671 5697
කළුබෝවිල 1148 2958 2782 5740
හත්බෝධිය 1396 3308 3172 6480
ගල්වල 1181 2973 2928 5901
දෙහිවල බටහිර 1079 2794 2600 5394
දෙහිවල නැගෙනහිර 1409 3647 3394 7041
උද්‍යාන 1231 3146 3008 6154
නැදිමාල 1885 4893 4532 9425
මල්වත්ත 738 1903 1784 3687
ජයතිලක 911 2358 2193 4551
කරගම්පිටිය 1173 2921 2941 5862
කව්ඩාන නැගෙනහිර 1684 4416 4003 8419
එකතුව 18519 47617 44950 92567

News & Events

24
මාර්2020
කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු ඇතුලත් වෙබ් අඩවිය

කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු ඇතුලත් වෙබ් අඩවිය

කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු හා...

Scroll To Top