නම/ ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
දෙහිවල දුම්රිය ස්ථානය දෙහිවල

+94 11-2713271

ප්‍රධාන දුම්රිය පිටත්වන වේලාවන්(පහල මාර්ගය)

දුම්රිය අංකය

ගමනාන්තය

පිටත්වන වේලාව

   

8050

මාතර

07.09

දිනපතා

ශීඝ්‍රගාමී

8742

අළුත්ගම

11.34

දිනපතා

මන්දගාමී

8751

අළුත්ගම

14.29

දිනපතා

මන්දගාමී

8758

අළුත්ගම

17.11

දිනපතා

මන්දගාමී

8764

ගාල්ල

17.56

සෙන/ඉරිදා නැත

මන්දගාමී

8764

ගාල්ල

18.16

සෙන/ඉරිදා පමණි

මන්දගාමී

8773

අළුත්ගම

18.36

දිනපතා

මන්දගාමී

8774

අළුත්ගම

18.59

දිනපතා

මන්දගාමී

8780

අළුත්ගම

20.09

සෙනසුරාදා නැත

මන්දගාමී

8783

අළුත්ගම

21.54

දිනපතා

මන්දගාමී

ප්‍රධාන දුම්රිය පිටත්වන වේලාවන්(ඉහළ මාර්ගය)

දුම්රිය අංකය

ගමනාන්තය

පිටත්වන වේලාව

   

4021

කන්කසන්තුරේ

05.13

දිනපතා

නගරාන්තර ශීඝ්‍රගාමී

4077

කන්කසන්තුරේ

05.53

දිනපතා

යාල්දේවී ශීඝ්‍රගාමී

8304

හලාවත

05.20

දිනපතා

මන්දගාමී

8356

පොල්ගහවෙල

16.14

සෙන/ඉරිදා නැත

ශීඝ්‍රගාමී

8365

පුත්තලම

16.47

දිනපතා

ශීඝ්‍රගාමී

8362

පොල්ගහවෙල

16.58

සෙන/ඉරිදා නැත

ශීඝ්‍රගාමී

8366

පොල්ගහවෙල

17.27

සෙන/ඉරිදා නැත

ශීඝ්‍රගාමී

8367

හලාවත

17.40

දිනපතා

ශීඝ්‍රගාමී

8378

රඹූක්කන

18.08

ඉරිදා නැත

ශීඝ්‍රගාමී

8373

මීරිගම

18.11

දිනපතා

මන්දගාමී

8372

හලාවත

18.30

සෙන/ඉරිදා නැත

මන්දගාමී

News & Events

27
අප්‍රේ2021
COVID-19 අනතුරු ඇඟවීම!

COVID-19 අනතුරු ඇඟවීම!

COVID-19 අනතුරු ඇඟවීම!... ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොරෝනා...

Scroll To Top