නම/ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
දෙහිවල පොලීසිය දෙහිවල

+94 112 738 226

කොහුවල පොලීසිය කොහුවල

+94 112 852 621

+94 112 853 929

News & Events

24
මාර්2020
කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු ඇතුලත් වෙබ් අඩවිය

කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු ඇතුලත් වෙබ් අඩවිය

කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු හා...

Scroll To Top