කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු හා කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂාවීම පිලිබදව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වසංගත විද්‍යා රෝග අංශයේ පහත සදහන් වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.

http://www.epid.gov.lk

corona infection1

News & Events

24
මාර්2020
කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු ඇතුලත් වෙබ් අඩවිය

කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු ඇතුලත් වෙබ් අඩවිය

කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු හා...

Scroll To Top