2018 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන යෝජනා

දෙහිවල නැගෙනහිර

 • මල්වත්ත පාර සිට රණජයගම හරහා ඇති ඇල මාර්ගය දීපානන්ද පාර දක්වා ඇළ හාරා පැති බැම්ම බැඳ සකස් කිරීම.
 • මල්වත්ත පාරේ ඇළ ඉවුරේ ඇති නිවාසවලට යන පාර තාර දමා සකස් කිරිම.
 • වෛද්‍ය පාර රණජයගම නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ පොදු කාණු පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කිරිම.
 • හිල්ඩා පාරේ පිහිටි ප්‍රධානඇළේ පැති බැම්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • අනගාරික ධර්මපාල මාවතේ පිහිටි අජිත් ගුණතිලක මාවත(නො 01-12 දක්වා )ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම හා කාණු පද්ධතිය සකස් කිරිම.
 • අනගාරික ධර්මපාල මාවතේ නො 126/1 සිට 126/11 දක්වා වූ අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා සකස්කිරිම.
 • අනගාරික ධර්මපාල මාවතේ පිහිටි කුසලඥාණ මාවතේ නො, 123/1 සිය 126/5 දක්වා වූ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • අනගාරික ධර්මපාල මාවතේ පිහිටි පාර්ක් ටෙරස් හි නො, 01 – 23 සිය 126/5 දක්වා වූ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • ගාලු පාරේ චාල්ස් ප්ලේස් හි නො.01 සිට 10 දක්වා වූ මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • මල්වත්ත පාරේ අංක 11/6බී පටන් ගන්නා අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්කර කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම.
 • වෛද්‍ය පාරේ නො.89/ඒ පටන් ගන්නා අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්කර දමා සකස් කිරීම.
 • වෛද්‍ය පාරේ නො.81 -81/5 දක්වා වූ අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • වෛද්‍ය පාරේ නො.31 සිට නො.08 දක්වා වූ අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්කර කිරීම.
 • වෛද්‍ය පාරේ නො.63/ඒ සිට නො.59/8 දක්වා වූ අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්කර කිරීම.
 • රණජයගම නො.22/ඒ සිට 24 දක්වා ඇති අතුරු මාර්ගය තාර දමා සකස් කිරීම.
 • ගල්වල පාර 52 පටන් ගන්නා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

ජයතිලක

 • දෙහිවල ජයතිලක වසමට අයත් විජේසේකර පාර කාපට් කිරීම
 • දෙහිවල සුබෝධාරාම පාර කාපට් කිරීම.
 • ජලනළ සඳහා හාරා ඇති වලවල් තාර දැමීම.
 • සේනානායක මාවත හරහා ෆෙයාලයින් පාරෙන් මුහුදට බසින ජලය පමණක් යාමට කාණුවට හිස්කොටු දැළක් සවිකිරීම.
 • දෙහිවල සේනානායක පාරේ වෛද්‍ය ලයනල් මහතාගේ නිවස අසළ සිට දුම්රිය පොළ පාරේ ඇති ප්‍රධාන කාණුවට ජලය බැසයාමට ක්‍රමවත් කාණු පද්ධතියක් සැකසීම.

සරණංකර

 • බණ්ඩාරනායක මාවතේ කාණු පද්ධතිය සකස් කර බණ්ඩාරනායක මාවතේ පහළ ඇළ ඉවුර මාර්ගයේ පස් ගොඩවල් ඉවත් කිරීම.
 • භාතිය මාවතේ අංක 31 පටන් ගන්නා මාර්ගයට සමාන්තරව ඇති ඇළ මාර්ගය ආශිතව තනි අපද ශුද්ධ පවිතු කර පැති බැම්ම යෙදීම.

විලවල

 • සිල්වා හරස් පාර කාපට් කිරීම සහ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි නොමැති ස්ථාන වල කොන්ක්‍රීට් ලෑලි යොදා කාණු නිසිලෙස සැලසීම.
 • බෝධියවත්ත ක්‍රීඩාංගණනය නවීකරණය කර ක්‍රීඩා මණ්ඩපයක් ලබාදීම.

නැදිමාල

 • බෝධිරාජ මාවතේ 20/4 සිට 20/11 දක්වා ඇති කාණු පද්ධතියෙහි කොන්ක්‍රීට් කැබලි යොදා ආවරණය කිරීම.
 • නැදිමාල සුසාන භූමිය ආසන්නයේ සිට විෂ්ණු කෝවිල පාර දක්වා කාණු පද්ධතියට ආවරණ යෙදීම.
 • නැදිමාල ශ්‍රී මහාවිහාරයෙහි දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම.
 • මාතෘ සායනයෙහි ගොඩනැගිල්ල විශාල කිරීම.

මල්වත්ත

 • සුදර්ශන පාර අංක 01-22 දක්වා තාර දැමීම.
 • කරගම්පිටිය සති පොළ අවට ප්‍රදේශයේ ගොඩනැගිලි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • ධර්මරාජ විහාරයේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

නැ/කවුඩාන

 

දුටුගැමුණු

 

කළුබෝවිල

 

උද්‍යාන

 

ගල්වල

 

කොහුවල

 

කරගම්පිටිය

 

දෙහිවල බටහිර

.

හත්බෝධිය

 

News & Events

31
මාර්2019
කොහුවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

කොහුවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය වෙනුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ උපදෙස්...

31
මාර්2019
දෙහිවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

දෙහිවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය වෙනුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ උපදෙස්...

Scroll To Top