2018 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන යෝජනා

දෙහිවල නැගෙනහිර

 • මල්වත්ත පාර සිට රණජයගම හරහා ඇති ඇල මාර්ගය දීපානන්ද පාර දක්වා ඇළ හාරා පැති බැම්ම බැඳ සකස් කිරීම.
 • මල්වත්ත පාරේ ඇළ ඉවුරේ ඇති නිවාසවලට යන පාර තාර දමා සකස් කිරිම.
 • වෛද්‍ය පාර රණජයගම නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ පොදු කාණු පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කිරිම.
 • හිල්ඩා පාරේ පිහිටි ප්‍රධානඇළේ පැති බැම්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • අනගාරික ධර්මපාල මාවතේ පිහිටි අජිත් ගුණතිලක මාවත(නො 01-12 දක්වා )ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම හා කාණු පද්ධතිය සකස් කිරිම.
 • අනගාරික ධර්මපාල මාවතේ නො 126/1 සිට 126/11 දක්වා වූ අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා සකස්කිරිම.
 • අනගාරික ධර්මපාල මාවතේ පිහිටි කුසලඥාණ මාවතේ නො, 123/1 සිය 126/5 දක්වා වූ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • අනගාරික ධර්මපාල මාවතේ පිහිටි පාර්ක් ටෙරස් හි නො, 01 – 23 සිය 126/5 දක්වා වූ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • ගාලු පාරේ චාල්ස් ප්ලේස් හි නො.01 සිට 10 දක්වා වූ මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • මල්වත්ත පාරේ අංක 11/6බී පටන් ගන්නා අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්කර කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම.
 • වෛද්‍ය පාරේ නො.89/ඒ පටන් ගන්නා අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්කර දමා සකස් කිරීම.
 • වෛද්‍ය පාරේ නො.81 -81/5 දක්වා වූ අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • වෛද්‍ය පාරේ නො.31 සිට නො.08 දක්වා වූ අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්කර කිරීම.
 • වෛද්‍ය පාරේ නො.63/ඒ සිට නො.59/8 දක්වා වූ අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්කර කිරීම.
 • රණජයගම නො.22/ඒ සිට 24 දක්වා ඇති අතුරු මාර්ගය තාර දමා සකස් කිරීම.
 • ගල්වල පාර 52 පටන් ගන්නා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

ජයතිලක

 • දෙහිවල ජයතිලක වසමට අයත් විජේසේකර පාර කාපට් කිරීම
 • දෙහිවල සුබෝධාරාම පාර කාපට් කිරීම.
 • ජලනළ සඳහා හාරා ඇති වලවල් තාර දැමීම.
 • සේනානායක මාවත හරහා ෆෙයාලයින් පාරෙන් මුහුදට බසින ජලය පමණක් යාමට කාණුවට හිස්කොටු දැළක් සවිකිරීම.
 • දෙහිවල සේනානායක පාරේ වෛද්‍ය ලයනල් මහතාගේ නිවස අසළ සිට දුම්රිය පොළ පාරේ ඇති ප්‍රධාන කාණුවට ජලය බැසයාමට ක්‍රමවත් කාණු පද්ධතියක් සැකසීම.

සරණංකර

 • බණ්ඩාරනායක මාවතේ කාණු පද්ධතිය සකස් කර බණ්ඩාරනායක මාවතේ පහළ ඇළ ඉවුර මාර්ගයේ පස් ගොඩවල් ඉවත් කිරීම.
 • භාතිය මාවතේ අංක 31 පටන් ගන්නා මාර්ගයට සමාන්තරව ඇති ඇළ මාර්ගය ආශිතව තනි අපද ශුද්ධ පවිතු කර පැති බැම්ම යෙදීම.

විලවල

 • සිල්වා හරස් පාර කාපට් කිරීම සහ කොන්ක්‍රීට් ලෑලි නොමැති ස්ථාන වල කොන්ක්‍රීට් ලෑලි යොදා කාණු නිසිලෙස සැලසීම.
 • බෝධියවත්ත ක්‍රීඩාංගණනය නවීකරණය කර ක්‍රීඩා මණ්ඩපයක් ලබාදීම.

නැදිමාල

 • බෝධිරාජ මාවතේ 20/4 සිට 20/11 දක්වා ඇති කාණු පද්ධතියෙහි කොන්ක්‍රීට් කැබලි යොදා ආවරණය කිරීම.
 • නැදිමාල සුසාන භූමිය ආසන්නයේ සිට විෂ්ණු කෝවිල පාර දක්වා කාණු පද්ධතියට ආවරණ යෙදීම.
 • නැදිමාල ශ්‍රී මහාවිහාරයෙහි දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම.
 • මාතෘ සායනයෙහි ගොඩනැගිල්ල විශාල කිරීම.

මල්වත්ත

 • සුදර්ශන පාර අංක 01-22 දක්වා තාර දැමීම.
 • කරගම්පිටිය සති පොළ අවට ප්‍රදේශයේ ගොඩනැගිලි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • ධර්මරාජ විහාරයේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

නැ/කවුඩාන

 

දුටුගැමුණු

 

කළුබෝවිල

 

උද්‍යාන

 

ගල්වල

 

කොහුවල

 

කරගම්පිටිය

 

දෙහිවල බටහිර

.

හත්බෝධිය

 

News & Events

24
මාර්2020
කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු ඇතුලත් වෙබ් අඩවිය

කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු ඇතුලත් වෙබ් අඩවිය

කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු හා...

Scroll To Top