දෙහිවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුල සංචරණ සීමා පනවා ඇති කාලසීමාවේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාරද්‍රව්‍ය හා භාණ්ඩ බෙදාහැරීම සඳහා ලියාපදිංචි.............

  • වෙළදුන්ගේ නාම ලේඛනය  Click Download .
  • තොග සැපයුම්කරුවන් නාම ලේඛනය-Click Download

News & Events

Scroll To Top