හැඳුනුම

ලිපිනය:
දෙහිවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
අංක 154, ගාලු පාර
දෙහිවල
10350
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94112738152
ෆැක්ස්:
+94 112 739410

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

23
ජූනි2019
අනුබුදු සුවඳ පොසොන් බැති ගී සරණිය-2019

අනුබුදු සුවඳ පොසොන් බැති ගී සරණිය-2019

අනුබුදු සුවඳ පොසොන් බැති ගී සරණිය-2019 වැඩි...

23
ජූනි2019
ගර්භනි මාතාවන් සඳහා  දානමය පිංකම

ගර්භනි මාතාවන් සඳහා දානමය පිංකම

2019 රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය මුල්කරගනිමින් කාර්යාලයේ සේවය...

Scroll To Top