හැඳුනුම

ලිපිනය:
දෙහිවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
අංක 154, ගාලු පාර
දෙහිවල
10350
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94112738152
ෆැක්ස්:
+94 112 739410

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

02
පෙබ2019
National Productivity Awards 2018 Results

National Productivity Awards 2018 Results

2016-2017 වර්ෂ 2016/17 ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලියේ තෙවන...

28
අගෝ2017
කොළඹ දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ලේකම් සමුළුව-2018.06.22

කොළඹ දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ලේකම් සමුළුව-2018.06.22

ගරු දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් කන්නන්ගර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්...

Scroll To Top