හැඳුනුම

ලිපිනය:
දෙහිවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
අංක 154, ගාලු පාර
දෙහිවල
10350
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94112738152
ෆැක්ස්:
+94 112 739410

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

24
මාර්2020
කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු ඇතුලත් වෙබ් අඩවිය

කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු ඇතුලත් වෙබ් අඩවිය

කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු හා...

Scroll To Top