හැඳුනුම

ලිපිනය:
දෙහිවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
අංක 154, ගාලු පාර
දෙහිවල
10350
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94112738152
ෆැක්ස්:
+94 112 739410

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

31
මාර්2019
කොහුවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

කොහුවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය වෙනුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ උපදෙස්...

31
මාර්2019
දෙහිවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

දෙහිවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය වෙනුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ උපදෙස්...

Scroll To Top