දුරකථන අංකය(පොදු)    +94 112 738152

ෆැක්ස් අංකය          -+94 112 739 410

විද්‍යුත් ලිපිනය-This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

මුහුණු පොත-https://www.facebook.com/dehiwala.ds.gov.lk

නම/අංශය

තනතුර       

දුරකථන අංකය                  

ජංගම දුරකථන අංකය                

ෆැක්ස් අංකය                     

විද්‍යුත් ලිපිනය

එන්.බාලසුබ්‍රමනියම් මිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

+94 112 725 679                                                     

+94 112 721 431

+94 112 738 152

[Ext: 201]          

 

+94 779 009  503                                                        

 

 

+94 112 739 410                                        

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           

එස්.එන්.කේ.සේනාධිරත්න මිය

                 

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

+94 112 712 406 

+94 112 738 152                                                                     

[Ext: 202]

+94 711 429 664

 

aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

එන්.ඩබ්.කේ.චතුරි බුද්ධිකා මිය

ගණකාධිකාරී

+94 112 734 165

+94 112 738 152

[Ext: 205]

+94 779 686 942

 +94 112 735 925 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

එච්.ජී.වරුණ සුගන්ධ මයා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම්)

+94 112 727 141

+94 112 738 152

[Ext: 209]

+94 719 014 281   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ජී.පී.ඩී ද සිල්වා මෙය

පරිපාලන නිලධාරී

+94 112 725 679

+94 112 738 152

[Ext: 213]

+94 714 397 821   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එම්.කේ.නිහාල් ගුණසේන මයා

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී

+94 112 725 773 

+94 112 738 152

[Ext: 203]

 +94 711 033 086   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

එම්.එම්.ඩී.තුෂාරී විජයරත්න

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

+94 112 724 487

+94 112 738 152 [

Ext: 220]

 

+94 714 417 465

  addlregiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකථන ක්‍රියාකරු  

+94 112 738 152

[Ext: 200]

     
පෙරටු කාර්යාලය  

+94 112 738 152

[Ext: 204]

     
ගිණුම් අංශය  

+94 112 738 152

[Ext: 206]

    accountsThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
බලපත්‍ර අංශය  

+94 112 716 702

+94 112 738 152

[Ext: 207]

     
ගබඩාව  

+94 112 738 152

[Ext: 208]

     
සැලසුම් අංශය  

+94 112 738 152

[Ext: 210]

   

planningThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සමාජ සේවා අංශය  

+94 112 738 152

[Ext: 211]

    socialThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
මුරකරු කාමරය  

+94 112 738 152

[Ext: 212]

     
ආයතන අංශය  

+94 112 738 152

[Ext: 214]

    adminThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉඩම් අංශය  

+94 112 738 152

[Ext: 215]

     
ශ්‍රවණාගාරය  

+94 112 738 152

[Ext: 216}

     
රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය  

+94 112 738 152

[Ext: 217]

     
ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී අංශය  

+94 112 738 152

[Ext: 218]

     
හැදුනුම්පත් අංශය  

+94 112 738 152

[Ext: 219]

     
සමෘද්ධි අංශය  

+94 112 738 152

[Ext: 221]

     
සමෘද්ධි බැංකුව  

+94 112 738 152

[Ext: 222]

     

News & Events

24
මාර්2020
කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු ඇතුලත් වෙබ් අඩවිය

කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු ඇතුලත් වෙබ් අඩවිය

කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු හා...

Scroll To Top