කාර්යාලීය දුරකථන අංකය    +94 112 738152

ෆැක්ස් අංකය           -+94 112 739 410

විද්‍යුත් ලිපිනයThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

කාර්යාලීය මුහුණුපොත-https://www.facebook.com/dehiwala.ds.gov.lk

නම/අංශය තනතුර දුරකථන අංකය ජංගම දුරකථන ෆැක්ස් අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය

එන්.බාලසුබ්‍රමනියම් මිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

+94 112 725 679

+94 112 721 431

+94 112 738 152 [Ext: 201]          

+94 779 009 503           

+94 112 739 410         

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

වයි.ජී.ආර්.පී.පෙරේරා මයා

සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්

+94 112 712 406 

+94 112 738 152 [Ext: 202]

+94 777 123 300   aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ආර්.එච්.එස්.දමයන්ති මිය

ගණකාධිකාරී

+94 112 734 165

+94 112 738 152 [Ext: 205]

+94 753 493 252  +94 112 735 925 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඒ.බී.හඳුන්පතිරන මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ක්‍රමසම්පාදන)

+94 112 727 141

+94 112 738 152 [Ext: 209]

+94 772 548 885   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ජී.පී.ඩී ද සිල්වා මෙය

පරිපාලන නිලධාරී +94 112 738 152 [Ext: 213] +94 714 397 821   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඒ.ගුණතිලක මයා

පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරී)

+94 112 725 773 

+94 112 738 152 [Ext: 203]

+94 713 504 643   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

කේ.එම්.දමයන්ති මිය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

+94 112 724 487

+94 112 738 152 [Ext: 220]

    addlregiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
මෙහෙයුම්කරු   +94 112 738 152 [Ext: 200]      
පෙරටු කාර්යාලය   +94 112 738 152 [Ext: 204]      
ගිණුම් අංශය   +94 112 738 152 [Ext: 206]     accountsThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
බලපත්‍ර අංශය  

+94 112 716 702

+94 112 738 152 [Ext: 207]

     
ගබඩාව   +94 112 738 152 [Ext: 208]      
සැලසුම් අංශය   +94 112 738 152 [Ext: 210]    

planningThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සමාජ සේවා අංශය   +94 112 738 152 [Ext: 211]     socialThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
මුරකරු   +94 112 738 152 [Ext: 212]      
ආයතන අංශය   +94 112 738 152 [Ext: 214]     adminThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉඩම් අංශය   +94 112 738 152 [Ext: 215]      
ශ්‍රවණාගාරය   +94 112 738 152 [Ext: 216}      
රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය   +94 112 738 152 [Ext: 217]      
ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී අංශය   +94 112 738 152 [Ext: 218]      
හැදුනුම්පත් අංශය   +94 112 738 152 [Ext: 219]      
සමෘද්ධි මහ සංගමය   +94 112 738 152 [Ext: 221]      
සමෘද්ධි බැංකුව   +94 112 738 152 [Ext: 222]      

News & Events

23
ජූනි2019
අනුබුදු සුවඳ පොසොන් බැති ගී සරණිය-2019

අනුබුදු සුවඳ පොසොන් බැති ගී සරණිය-2019

අනුබුදු සුවඳ පොසොන් බැති ගී සරණිය-2019 වැඩි...

23
ජූනි2019
ගර්භනි මාතාවන් සඳහා  දානමය පිංකම

ගර්භනි මාතාවන් සඳහා දානමය පිංකම

2019 රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය මුල්කරගනිමින් කාර්යාලයේ සේවය...

Scroll To Top