ග්‍රාම නිලධාරී වසම

වසම් අංකය

නිලධාරීයාගේ නම

කාර්යාල ලිපිනය

දුරකථන අංකය

නැදිමාල

 

536

 7

ඩබ්.ඒ.දයාරත්න මහතා

නො 27 සී,ග්‍රින්ලන්ඩ් මාවත,නැදිමාල

0779355361

උද්‍යාන

               

 

536 A

 3

එච්.ඒ.තුසිත ශාන්ත මහතා

ප්‍රතිබිමිබාරාමය,ප්‍රකිබිම්බාරාම පාර,කළුබෝවිල

0705952155

විලවල

537

 prabani

පී.එච්.එදිරිසිංහ මහත්මිය

ප්‍රජා ශාලාව,විලවල

0716056865

දුටුගැමුණු

537 A

 shiromi

ටී.එස්.එන්.ඒ.දේවසුරේන්ද්‍ර මහත්මිය

නො 110,සුනේත්‍රාදේවී මාවත,කොහුවල

0716893852

කොහුවල

 

 

537 B

 5

මධුෂංක බණ්ඩාර මහතා

නො 110,සුනේත්‍රාදේවී මාවත,කොහුවල

0775126011

කළුබෝවිල

 

538

 chandima

එච්.සී.ලසන්ති මහත්මිය

59/6ඩී,පන්සල පාර,කළුබෝවිල

0718993643

Galwala

 

 

538 A

 6

චන්දන ද සිල්වා මහතා

ප්‍රතිබිමිබාරාමය,ප්‍රකිබිම්බාරාම පාර,කළුබෝවිල

0705952179

හත්බෝධිය

 

538 B

 kalpana

කල්පනා නවගමුව මහත්මිය

 

0718576209

සරණංකර

 

538 C

 4

චානක රුවන් රාජපක්ෂ මහතා

ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය,සරණංකර පාර,කළුබෝවිල

0773481487

කරගම්පිටිය

 

539/42

 6

චන්දන ද සිල්වා මහතා

නො 32/6 බී,සුබෝධාරාම පාර,දෙහිවල

0705952179

මල්වත්ත

 

 

539/42 A

 4

චානක රුවන් රාජපක්ෂ මහතා

ශ්‍රී ධර්මරාජ විහාරය,කරගම්පිටිය .

0773481487

කව්ඩාන නැගෙනහිර

 

539/42 B

 3

එච්.ඒ.තුසිත ශාන්ත මහතා

නො 65/40,කව්ඩාන,අත්තිඩිය පාර,දෙහිවල

0705952155

දෙහිවල නැගෙනහිර

 

540

 7

ඩබ්.ඒ.දයාරත්න මහතා

ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය,හිල්ඩා මහල් නිවාස,දෙහිවල

0710551432

දෙහිවල බටහිර

 

540 A

 nadeeka

ආර්.වී.ඩී.එන්.වත්සලා මහත්මිය

නො 32/6 බී,සුබෝධාරාම පාර,දෙහිවල

0716893852

ජයතිලක

 

540 B

 asanka

යූ.එස්.අසංකා මහත්මිය

නො 32/6 බී,සුබෝධාරාම පාර,දෙහිවල

0711984812

 

News & Events

27
අප්‍රේ2021
COVID-19 අනතුරු ඇඟවීම!

COVID-19 අනතුරු ඇඟවීම!

COVID-19 අනතුරු ඇඟවීම!... ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොරෝනා...

Scroll To Top