ප්‍රාදේශීය ලේකම්

ds
 
නම නලිනි බාලසුබ්‍රමනියම් මිය
සුදුසුකම්

MSC – මානව සම්පත් කළමනාකරණය-ඉංග්‍රීසී මාධ්‍යය

රැකියා ඉතිහාසය

  • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කළුතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
  • සහකාර ලේකම් - වෘත්තිය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යංශය

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - 

 ads නම වයි.ජී.ආර්.පී.පෙරේරා
සුදුසුකම්

පරිගණක විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධිය

රැකියා ඉතිහාසය
  • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් -පානදුර
  • ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය
  • අන්තරායක ඖෂධ පාලක මණ්ඩලය
  • සහකාර අධ්‍යක්ෂක-හින්දු  ආගමික හා සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය 

ගණකාධිකාරි

 acc නම ආර්.එච්.එස්.දමයන්ති මිය
සුදුසුකම් ව්‍යාපාර පරිපාලනය (ගිණුම්කරණ විශේෂ) උපාධිය
රැකියා ඉතිහාසය
  • රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර- කම්කරු වන්දි කොමසාරිස්                                               කාර්යාලය
  • දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

   නම ඒ.බී.හදුන්පතිරණ මිය
සුදුසුකම්  ශාස්ත්‍රපති (ග්‍රාමීය සංවර්ධනය හා සැලසුම්කරණය) - කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය
රැකියා ඉතිහාසය
  •  සහකාර අධ්‍යක්ෂ-ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-රත්මලාන

පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරි)

    නම  
සුදුසුකම්  
රැකියා ඉතිහාසය

 

News & Events

23
ජූනි2019
අනුබුදු සුවඳ පොසොන් බැති ගී සරණිය-2019

අනුබුදු සුවඳ පොසොන් බැති ගී සරණිය-2019

අනුබුදු සුවඳ පොසොන් බැති ගී සරණිය-2019 වැඩි...

23
ජූනි2019
ගර්භනි මාතාවන් සඳහා  දානමය පිංකම

ගර්භනි මාතාවන් සඳහා දානමය පිංකම

2019 රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය මුල්කරගනිමින් කාර්යාලයේ සේවය...

Scroll To Top