ප්‍රාදේශිය  ලේකම්

ds  නම නලිනි බාලසුබ්‍රමනියම් මිය
සුදුසුකම්
 • MSC – Human Resource Management, English Medium
රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්-කථතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

 • සහකාර ලේකම්-වෘත්තීය හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යංශය

 

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

  නම

නෙළුම්  සේනාධිරත්න මිය

සුදුසුකම්
 • අධ්‍යාපනවේදී උපාධිය
රැකියා ඉතිහාසය
 •  අතිරේක අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ-උතුරු මැද පළාත් සභාව
 • සහකාර ලේකම්(ප්‍රාදේශීය පාලන)-ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය

 

ගණකාධිකාරී

chathuri

නම

එන්.ඩබ්.කේ.චතුරි බුද්ධිකා මිය

සුදුසුකම්
 • B.Sc. Accounting (Special) Degree
රැකියා ඉතිහාසය
 •  ගණකාධිකාරී-ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

   නම

එච්.ජී.වරුණ සුගන්ද මයා

සුදුසුකම්
 • ආර්ථික විද්‍යා විශේෂ උපාධිය
රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම්)-පදවිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී

   nihal නම

නිහාල් ගුණසේන මයා

සුදුසුකම්
 •  
රැකියා ඉතිහාසය
 • ග්‍රාම නිලධාරී-කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

News & Events

24
මාර්2020
කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු ඇතුලත් වෙබ් අඩවිය

කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු ඇතුලත් වෙබ් අඩවිය

කොරෝනා රෝග තත්වය(COVID-19) පිළිබද කාලීන තොරතුරු හා...

Scroll To Top