ප්‍රාදේශීය ලේකම්


 
නම නලිනි බාලසුබ්‍රමනියම් මිය
සුදුසුකම්
  • MSC – Human Resource Management, English Medium
රැකියා ඉතිහාසය

 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කළුතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
 • සහකාර ලේකම් - වෘත්තිය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යංශය

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - 

  නම වයි.ජී.ආර්.පී.පෙරේරා
සුදුසුකම්

Bachelor of Computer Science

රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් -පානදුර
 • ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය
 • අන්තරායක ඖෂධ පාලක මණ්ඩලය
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂක-හින්දු  ආගමික හා සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය 

ගණකාධිකාරි

  නම එන්.ඒ.ඒ.ශ්‍යාමලී මිය
සුදුසුකම් වාණිජවේදී (විශේෂ) උපාධිය
රැකියා ඉතිහාසය
 • විගණන පරීක්ෂක-විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව
 • විමර්ශන පරීක්ෂක-ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

   නම ඒ.බී.හදුන්පතිරණ මිය
සුදුසුකම්  ශාස්ත්‍රපති () - කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය
රැකියා ඉතිහාසය
 •  සහකාර අධ්‍යක්ෂ-ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-රත්මලාන

පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරි)

    නම අජිත් ගුණතිලක මයා
සුදුසුකම්  Grama NIladari Service-Supra-2007
රැකියා ඉතිහාසය
 • විශේෂ සේවා නිලධාරී-උප දිසාපති කාර්යාලය
 • ග්‍රාම නිලධාරි-ජපුර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය

 

News & Events

31
මාර්2019
කොහුවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

කොහුවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය වෙනුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ උපදෙස්...

31
මාර්2019
දෙහිවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

දෙහිවල පිණ්ඩපාත චාරිකාව

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය වෙනුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ උපදෙස්...

Scroll To Top