ප්‍රාදේශීය ලේකම්


 
නම නලිනි බාලසුබ්‍රමනියම් මිය
සුදුසුකම්
  • MSC – Human Resource Management, English Medium
රැකියා ඉතිහාසය

 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කළුතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
 • සහකාර ලේකම් - වෘත්තිය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යංශය

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - 

  නම වයි.ජී.ආර්.පී.පෙරේරා
සුදුසුකම්

Bachelor of Computer Science

රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් -පානදුර
 • ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය
 • අන්තරායක ඖෂධ පාලක මණ්ඩලය
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂක-හින්දු  ආගමික හා සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය 

ගණකාධිකාරි

  නම එන්.ඒ.ඒ.ශ්‍යාමලී මිය
සුදුසුකම් වාණිජවේදී (විශේෂ) උපාධිය
රැකියා ඉතිහාසය
 • විගණන පරීක්ෂක-විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව
 • විමර්ශන පරීක්ෂක-ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

   නම වයි.එච්.එන්.ඩී.බන්දුප්‍රේම මිය
සුදුසුකම්  ශාස්ත්‍රපති (ආර්ථික විද්‍යාව) - කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය
රැකියා ඉතිහාසය
 •  බදු නිලධාරී-සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 • සංවර්ධන සහකාර-සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරි)

    නම අජිත් ගුණතිලක මයා
සුදුසුකම්  Grama NIladari Service-Supra-2007
රැකියා ඉතිහාසය
 • විශේෂ සේවා නිලධාරී-උප දිසාපති කාර්යාලය
 • ග්‍රාම නිලධාරි-ජපුර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය

 

News & Events

02
පෙබ2019
National Productivity Awards 2018 Results

National Productivity Awards 2018 Results

2016-2017 වර්ෂ 2016/17 ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලියේ තෙවන...

28
අගෝ2017
කොළඹ දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ලේකම් සමුළුව-2018.06.22

කොළඹ දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ලේකම් සමුළුව-2018.06.22

ගරු දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් කන්නන්ගර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්...

Scroll To Top