අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය හා දැනට සිටින කාර්ය මණ්ඩලය-2021.09.01 දිනට

තනතුර මධ්‍යම රජය පුරප්පාඩු පළාත් සභා පුරප්පාඩු
අනුමත දැනට සිටින අනුමත දැනට සිටින
ප්‍රාදේශීය ලේකම් 01 01 - - - -
සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් 01 - 01 - - -
ගණකාධිකාරී 01 01  - - - -
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම්) 01 01 - - - -
පරිපාලන නිලධාරී 01  -  01 - - -
අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජි්ස්ට්‍රාර් 01 01 - - - -
සංවර්ධන නිලධාරී 23 19 04 - - -
කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි 26  19 07 - -  
විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරී   02   - - -
රියදුරු 02 02 - - - -
කාර්යාල කාර්ය සහයක 06 06 - - - -
තොරතුරු තාක්ෂණ 01 01 - - - -

ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී & ග්‍රාම නිලධාරී

තනතුර මධ්‍යම රජය පුරප්පාඩු පළාත් සභා Vacancies
අනුමත දැනට සිටින අනුමත දැනට සිටින
ග්‍රාම නිලධාරීන් 15 15  - - - -
සමාජ සේවා නිලධාරීන් 01 01 -      
ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරී 01 01 -      
ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරී 01 01 - - - -
විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරී 01 01  - - - -
මානව සම්පත් කළමනාකරණ සහකාර 01 01 - - - -
මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර 01 01 - - - -
සංස්කෘතික නිලධාරී 01 01 -  01  01 -
සමාජ සංවර්ධන සහකාර 01 01  - - - -
බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක 02 02 - - - -
උපදේශන සහකාර 01 01 - - - -
කෘෂි සංවර්ධන නිලධාරී 02 01  - - - -
ජාතික ඒකාබද්ධතා ප්‍රවර්ධන නිලධාරී 01 02  - - - -
වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී 01 01 - - - -
ක්‍රීඩා නිලධාරී 01 01 -     -
සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක 01 01 - - - -
කාර්මික නිලධාරී 01 01 -      
භාෂා පරිවර්තක 01  - 01 - - -
ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් සහකාර 01 01 - - - -
විමර්ශන සහකාර (ඉඩම් අත්පත්) 01 01 - - - -
ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරී 01 01 - - - -
තාක්ෂණ සහකාර 01 01  -      

News & Events

Scroll To Top