"ඔබ සමඟ අපි" ප්‍රාදේශීය පරිපාලන මාර්ගෝපදේශනය   

"We are with you'' Divisional Administrative Guide

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මඟින් සිදුකෙරෙන මහජන සේවාවන් පිළිබදව මහජනතාව දැනුවත් කිරීමට හා ඒ සම්බන්ධයෙන් පැනනැගෙන ගැටළු නිරාකරණයට කාර්යාල නිලධාරීන් සතියේ සෑම සිකුරාදා දිනකම දහවල් 12.30 සිට 01.30 දක්වා පුරා පැයක් සජීවීව ඔබ හමුවට පැමි‍‍‍ණෙයි.

6st program 1

News & Events

02
Oct2020
"ඔබ සමඟ අපි" ප්‍රාදේශීය පරිපාලන මාර්ගෝපදේශනය 

"ඔබ සමඟ අපි" ප්‍රාදේශීය පරිපාලන මාර්ගෝපදේශනය 

"ඔබ සමඟ අපි" ප්‍රාදේශීය පරිපාලන මාර්ගෝපදේශනය   ...

01
Oct2020
නව වසරේ සෞභාග්‍ය දැක්ම පිරිත් දුම්රිය-2020

නව වසරේ සෞභාග්‍ය දැක්ම පිරිත් දුම්රිය-2020

නව වසරේ සෞභාග්‍ය දැක්ම පිරිත් දුම්රිය-2020පිරිත් දුම්රිය...

Scroll To Top