"ඔබ සමඟ අපි" ප්‍රාදේශීය පරිපාලන මාර්ගෝපදේශනය   

"We are with you'' Divisional Administrative Guide

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මඟින් සිදුකෙරෙන මහජන සේවාවන් පිළිබදව මහජනතාව දැනුවත් කිරීමට හා ඒ සම්බන්ධයෙන් පැනනැගෙන ගැටළු නිරාකරණයට කාර්යාල නිලධාරීන් සතියේ සෑම සිකුරාදා දිනකම දහවල් 12.30 සිට 01.30 දක්වා පුරා පැයක් සජීවීව ඔබ හමුවට පැමි‍‍‍ණෙයි.

6st program 1

News & Events

27
Apr2021
COVID-19 අනතුරු ඇඟවීම!

COVID-19 අනතුරු ඇඟවීම!

COVID-19 අනතුරු ඇඟවීම!... ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොරෝනා...

Scroll To Top