බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බලකා දෙපාර්තමේන්තුවේ පුහුණු තනතුරු සඳහා බඳවාගැනිමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය

2020.02.26 දින සිට 2020.02.29 දින දක්වා පෙ.ව.8.30 සිට ප.ව.3.30 දක්වා දෙහිවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී

අයදුම්කරුවන් විසින් සම්මුඛ පරික්ෂණ මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ලේඛන

  1. ජාතික හැඳුනුම්පත / විදේශ ගමන් බලපත්‍රය හෝ රියදුරු බලපත්‍රය
  2. උප්පැන්න සහතිකය (මුල් පිටපත)
  3. සමෘද්ධි සහනාධාර ලබන්නෙකු නම්, සමෘද්ධි සහනාධාරය ගිණුම් ගතවන බවට පාස්පොත
  4. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ, පළාත්, ජාතික, මට්ටමින් ලබාගත් ක්‍රිඩා කුසලතා සහතික
  5. පාසලෙන් ලබාගත් අස්වීම් සහතිකය/ ශිෂ්‍ය කාර්ය දර්ශකය
  6. අ.පො.ස.(සා/පෙළ) විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛනය
  7. ඉල්ලුම්කරු, ආබාධිත පුද්ගලයෙකු හෝ පවුලේ සාමාජිකයෙකු ආබාධිත නම්, ඒ බව සනාථ කිරීමට හැකි වෛද්‍ය සහතික
  8. ඉල්ලුම්කරු, වැන්දඹු තත්වයට පත්වූවකු නම්, ඒ බව සනාථ කිරීමට අදාල ලියවිලි
  9. ප්‍රදේශය තුල සිදු කරනු ලබන පොදු ශ්‍රමදාන හා සමාජසේවා කටයුතු හෝ ස්වේච්ඡා සංවිධාන සමිති සමාගම්වල කටයුතු වල යෙදුණු බවට සනාථ කෙරෙන සහතික

***ඉහත සදහන් ලේඛන අතුරින් කුමන ලේඛනයක් හෝ සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකිනම්, එම ලේඛනය වෙනුවෙන් දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් ඉල්ලුම්කරු සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළයුතුය.

 අයදුම්කරුවන්ගේ  නිලධාරී වසම  සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනය  
 537 විලවල  2020.02.26   
 540 දෙහිවල නැගෙනහිර  2020.02.26   
 536 A උද්‍යාන   2020.02.27   
 538 C සරණංකර   2020.02.27   
 537A දුටුගැමුණු   2020.02.28   
 540A දෙහිවල බටහිර  2020.02.28   
 537B කොහුවල  2020.02.28   
539/42 කරගම්පිටිය  2020.02.28   
539/42B නැගෙනහිර කව්ඩාන  2020.02.28   
538 කළුබෝවිල  2020.02.28   
538 B හත්බෝධිය  2020.02.29   
540B ජයතිලක  2020.02.29  
538A ගල්වල  2020.02.29  
536 නැදිමාල  2020.02.29  

539/42 A මල්වත්ත

2020.02.29  

සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගි වීම සඳහා සුදුසුකම්ලත් අයඳුම්කරුවන්ට ඒ සදහා සහභාගි විය යුතු දිනයන් ලිපි මඟින් හෝ දුරකතන මාර්ගයෙන් දැනුම් දෙනු ලැබේ.

 වැඩිදුර තොරතුරු විමසීම් සඳහා  -  ජී.පී.ඩී.ද සිල්වා,පරිපාලන නිලධාරි-0112725679

News & Events

24
Mar2020
Corona Information  website

Corona Information website

You Can Obtain Further Details From The...

Scroll To Top