2019 රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය මුල්කරගනිමින් කාර්යාලයේ සේවය කරන ගර්භනි මාතාවන්ට යහපත් හා නීරෝගීමත් වාසනාවන්ත දරු සම්පත් ප්‍රාර්ථනා කරමින් කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කළ දානමය පිංකම

G1

G2

G3

G4

News & Events

23
Jun2019
අනුබුදු සුවඳ පොසොන් බැති ගී සරණිය-2019

අනුබුදු සුවඳ පොසොන් බැති ගී සරණිය-2019

අනුබුදු සුවඳ පොසොන් බැති ගී සරණිය-2019 වැඩි...

23
Jun2019
ගර්භනි මාතාවන් සඳහා  දානමය පිංකම

ගර්භනි මාතාවන් සඳහා දානමය පිංකම

2019 රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය මුල්කරගනිමින් කාර්යාලයේ සේවය...

Scroll To Top