කොළඹ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන්හී ගිණුම් අංශවල ගිණුම් පොත්පත් හා ලේඛන නිසි පරිදි පවත්වා ගෙන යාම පිළිබඳව පැවැති තරගයෙන් උසස්ම ප්‍රමිතිකරණයට හිමි සම්මානය දිනාගැනීම

62065062 819981241705814 4014875084010291200 n

News & Events

24
Mar2020
Corona Information  website

Corona Information website

You Can Obtain Further Details From The...

Scroll To Top