සහජීවනයට මහගු ආදර්ශයක් සපයමින් අප කාර්යාලයේ සේවය කරන සියළු ජාති ආගම්වල සහෟද නිලධාරීන්ගේ එකමුතුවෙන් අංශ මට්ටමින් නිර්මාණ කරන ලද වෙසක් සැරසිලි

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න අපේ face book පිටුවට https://web.facebook.com/dehiwala.ds.gov.lk/

W4

News & Events

24
Mar2020
Corona Information  website

Corona Information website

You Can Obtain Further Details From The...

Scroll To Top