දෙහිවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුල සංචරණ සීමා පනවා ඇති කාලසීමාවේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාරද්‍රව්‍ය හා භාණ්ඩ බෙදාහැරීම සඳහා ලියාපදිංචි.

  • වෙළදුන්ගේ නාම ලේඛනය  Click Download 
  • තොග සැපයුම්කරුවන් නාම ලේඛනය-Click Download

News & Events

27
Apr2021
COVID-19 අනතුරු ඇඟවීම!

COVID-19 අනතුරු ඇඟවීම!

COVID-19 අනතුරු ඇඟවීම!... ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොරෝනා...

Scroll To Top